Aktualizace Service Pack 1 aplikace Autodesk Vault 2016 pro verze Autodesk Vault Basic 2016, Autodesk Vault Workgroup 2016 a Autodesk Vault Professional 2016
Listopad 2015

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

V rámci trvalého úsilí o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci Service Pack 1 aplikace Autodesk Vault 2016 (Client) a aktualizaci Service Pack 1 aplikace Autodesk Vault 2016 (Server) pro verze Autodesk Vault Basic 2016, Autodesk Vault Workgroup 2016 a Autodesk Vault Professional 2016. Aktualizace Service Pack opravují nebo řeší množství různých problémů, které se týkají těchto verzí. Tato aktualizace Service Pack 1 obsahuje také všechny dříve vydané opravy hotfix.

Soubor Readme obsahuje informace o tom, 
jak stáhnout aktualizaci Service Pack, jak nainstalovat aktualizaci Service Pack a co vše bylo opraveno.

POZNÁMKA: V tomto dokumentu Readme se odkazy na aplikaci Vault 2016 vztahují na aplikace Autodesk Vault Basic 2016, Autodesk Vault Workgroup 2016 a Autodesk Vault Professional 2016.UMÍSTĚNÍ SOUBORŮ KE STAŽENÍ

          Soubor aktualizace Service Pack 1 aplikace Autodesk Vault 2016 vyhledejte na webových stránkách služeb a podpory aplikace Autodesk Vault.

INSTALACE

Známé problémy

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto pokynů v plném rozsahu může mít za následek nepoužitelnost pracovišť. Tento postup se používá při nasazení na jednom pracovišti, více pracovištích a v propojené pracovní skupině.

POZNÁMKA: Před použitím této aktualizace Service Pack vždy nejprve proveďte úspěšné zálohování.

Instalace aktualizace Service Pack 1 klientu – platí pro všechny verze aplikace Autodesk Vault Client 2016

 1. Instalaci aktualizace Service Pack zahájíte spuštěním souboru Autodesk Vault 2016 Service Pack 1 (Client).msp v aplikaci Vault Explorer.
 2. Alternativně můžete aktualizaci Service Pack 1 aplikace Vault 2016 nainstalovat v Prohlížeči úložiště pomocí nástroje Autodesk Application Manager.

Instalace aktualizace Service Pack 1 serveru – platí pro všechny servery ADMS (Autodesk Data Management Server)

 1. Spusťte aplikaci ADMS Console.
 2. Zkontrolujte, zda byly všechny databáze plně migrovány do nejnovější verze.
 3. Ukončete aplikaci ADMS Console.
 4. Restartujte webovou službu zadáním příkazu iisreset do příkazového řádku.
 5. Instalaci aktualizace Service Pack zahájíte spuštěním souboru Autodesk Vault 2016 Service Pack 1 (Server).msp na serveru ADMS.
 6. Předchozí kroky opakujte u všech serverů ADMS.

Aktualizace databází – provádí se JEDNOU z jedné instance serveru Autodesk Data Management Server (ADMS) podle zadání.

UPOZORNĚNÍ: NEPOKRAČUJTE, dokud nebudou aktualizací Service Pack 1 úspěšně aktualizovány VŠECHNY servery ADMS a AVFS.

 1. Použijte příslušný server a aplikaci ADMS Console.
 2. Restartujte webovou službu zadáním příkazu iisreset do příkazového řádku.
 3. Spusťte aplikaci ADMS Console a proveďte migraci databází.
 4. V případě potřeby připojte dříve odpojené databáze a umožněte dokončení migrace.
POZNÁMKA: V prostředí propojených pracovních skupin nemusí agent snímků SQL vygenerovat počáteční snímek. Pokud k tomu dojde, restartuje agenta snímků SQL. 

SOUHRN PROBLÉMŮ, KTERÉ AKTUALIZACE ŘEŠÍ

Klient:
 1. Pokud byla u vykreslení zapnuta možnost Zahrnout označení výkresu nebo Vodoznak, výsledné vykreslení neobsahovalo relativní externí reference cesty.
 2. Funkce Změnit stav dokumentu byla aktualizována tak, aby se vztahovala k podřazeným položkám specifickým pro danou revizi, nikoliv k posledním podřazeným položkám.
 3. Určité znaky v cestě (například apostrof nebo ampersand) způsobovaly chybu nástroje Copy Design se zprávou Neplatné znaky v cestě.
 4. V aplikaci Vault Basic se nenačítaly správně aplikace Autodesk Exchange.
 5. Vytvoření nového stavu životního cyklu pomocí ampersandu způsobovalo při přístupu k nastavením aplikace Vault chybu 1420 Nelze získat definice vodoznaku.
 6. Bylo přidáno rozšíření pro podporu více plotrů.
 7. Byla vyřešena chyba synchronizace vlastností některých souborů při používání nástroje Job Processor.
 8. Byla zdokonalena funkce nástroje Reference Repair pro databáze, u kterých dochází k nespecifikovaným chybám.
 9. Funkce Změnit stav dokumentu byla aktualizována tak, aby se vztahovala k podřazeným položkám specifickým pro danou revizi, nikoliv k posledním podřazeným položkám.
 10. Po provedení vyhledávání v aplikaci Vault Explorer a kliknutí na soubor ve výsledcích vyhledávání a jeho přetažení může být soubor přesunut do složky, ze které bylo provedeno vyhledávání.
 11. Použití dynamických bloků v souboru DWG aplikace AutoCAD mělo za následek extrahování vlastností pouze pro jeden blok. Jiné bloky pro mapování vlastností nebyly k dispozici.
 12. Byl zvýšen výkon při provádění změny stavu životního cyklu.
 13. Pokud má vlastnost definovaná uživatelem počáteční hodnotu, při používání pravidel akcí nástroje Copy Design dochází k chybám.
 14. Po zkopírování součásti pomocí nástroje Copy Design je ztracen vzorec aplikace Inventor v uživatelské vlastnosti.
Doplněk aplikace AutoCAD
 1. Soubory DWG aplikace AutoCAD uložené do úložiště Vault pomocí staršího formátu souborů mohou být při provedení příkazu Otevřít z aplikace Vault poškozeny.
Doplněk aplikace Inventor
 1. Při přihlášení k aplikaci Vault z aplikace Inventor jako „Uživatel knihovny Obsahového centra s oprávněními pouze ke čtení“ se zobrazí chybová zpráva o chybě referencí objektu.
 2. V důsledku nesprávného zpracování volání se chybně zobrazovaly zprávy Inventor Apprentice failed to load... (Nepodařilo se načíst nástroj Inventor Apprentice...). K této chybě docházelo po provedení některých pracovních postupů, například přejmenování souboru a následném provedení operace Získat nebo Vydat.
 3. Byl zvýšen výkon příkazu provádění příkazu Otevřít z aplikace Vault v aplikaci Inventor s vybranou možností Přednost vydaným.
 4. Při provedení více příkazů Otevřít z aplikace Vault v aplikaci Inventor seznam souborů při obnovení zobrazí první záznamy, nikoliv poslední záznam v seznamu.
 5. Některá data rozpisky nebyla při zařazení sestavy aplikace Inventor správná a úroveň detailů nebyla nastavena jako hlavní pohled.
Doplněk aplikace Revit
 1. Doplněk aplikace Revit byl aktualizován, aby umožňoval ukládání souboru při jeho připojení k jinému vydanému souboru v úložišti Vault.
 2. Byl vyřešen problém doplňku aplikace Revit, kdy připojené projekty mohly přepisovat uživatelské změny.
Položky
 1. Při výběru dřívějších revizí položek se vertikální podokno vlastností neaktualizovalo a nezobrazovalo tak vlastnosti pro aktuální vybranou revizi.
 2. V některých případech nejsou data rozpisky uchována správně a následkem toho dojde během zařazení k chybě „Neznámá chyba serveru“ nebo se nezdaří aktualizace položek.
 3. Za určitých okolností, i když je možné přejít na položku ze souboru, položku nelze nalézt v rámci vyhledávání položek nebo nemusí být uvedena v podokně Podrobnosti položky.
  1. POZNÁMKA: Když je tato aktualizace nainstalována, k úplnému vyřešení tohoto problému je nutné dotčené položky upravit a uložit.
 4. Pokud existovala pravidla kategorie pro soubor a položku se stejným názvem, při exportu konfigurace aplikace Vault se zobrazovala chyba Při uplatňování konfigurace došlo k chybě.
 5. Tato aktualizace zahrnuje Správce konfigurace úložiště, který umožňuje nastavení chování propojení položky souboru tak, aby se vždy vytvořilo propojení standardní komponenty pro každou podkomponentu vytvořenou pomocí příkazu Přiřadit položku nebo Aktualizovat položku. Další informace o použití – viz pokyny k instalaci.
 6. Byl zvýšen výkon zobrazení rozpisek položek obsahujících množství duplicitních podřazených položek.
 7. Přepnutí způsobu číslování při vytváření položky může způsobit zobrazení hlášení CER.
Thin Client:
 1. Při otevírání náhledů určitých databází v aplikaci Autodesk Thin Client dochází k chybám.
 2. Pokud byla vazba HTTP odstraněna, aplikace Autodesk Thin Client se nemohla připojit k serveru ADMS pomocí protokolu HTTPS.
 3. Při pokusu o stažení velkých souborů pomocí aplikace Autodesk Thin Client docházelo k selhání s výjimkou aritmetického přetečení.
 4. U souborů, které mají více souborů vizualizací návrhu připojených prostřednictvím rozhraní API, v aplikaci Thin Client nelze zobrazit některé soubory DWF.
Plánovač úloh
 1. Při provedení migrace souborů v Plánovači úloh nemusí být správně migrovány všechny soubory.
Vyřešená neočekávaná ukončení aplikace
 1. Byla vyřešena hlášení CER aplikace Inventor, ke kterým docházelo při načítání a uvolňování doplňku Vault.
 2. Byla provedena vylepšení bránící neočekávaným ukončením při některých chybách spuštění doplňku Vault.
 3. Byla provedena další vylepšení bránící neočekávaným ukončením aplikace.
Správce konfigurace úložiště

Správce konfigurace úložiště nyní umožňuje nastavit chování propojení položky souboru tak, aby se vždy vytvořilo propojení standardní komponenty pro každou podkomponentu vytvořenou pomocí příkazu Přiřadit položku nebo Aktualizovat položku.

 1. Správce může spustit obslužný program a nastavit, aby při přiřazení nebo aktualizaci položky byla vždy vytvořena propojení standardních komponent pro NOVOU podkomponentu.
 2. V důsledku této změny konfigurace příkaz Přiřadit položku nebo Aktualizovat položku vždy nastaví všechna propojení NOVÉ podkomponenty jako propojení standardních komponent. Výsledné chování propojení bude shodné jako chování propojení standardní komponenty. Příkaz Přiřadit položku nebo Aktualizovat položku NEBUDE aktualizovat propojení existujících podkomponent.
 3. Žádná propojení NOVÝCH podkomponent NEBUDOU respektovat příznak automatického výběru první duplicitní položky.
 4. Správci konfigurace úložiště mohou tuto změnu konfigurace povolit spuštěním obslužného programu (prostřednictvím příkazového řádku a ne uživatelského rozhraní) a předáním příslušných argumentů, například názvu serveru Vault, názvu úložiště, ID správce (sa) atd. K dispozici nebude žádné nastavení konfigurace na úrovni koncového uživatele, které by jednotlivým uživatelům umožnilo přepsat administrativní nastavení (jedná se tedy o globální nastavení prostředí úložiště).
 5. Chcete-li povolit tuto změnu konfigurace, postupujte následujícím způsobem:
  1. Stáhněte si obslužný program umožňující změnu konfigurace, který je k dispozici spolu s touto kumulativní opravou hotfix.
  2. Rozbalte soubory ke změně konfigurace na místním disku serveru Vault.
  3. Přejděte do složky SetCreateStdComponentLinkSwitch a najděte konfigurační skript fix.bat.
  4. Otevřením konfiguračního skriptu fix.bat proveďte konfiguraci parametrů odpovídající vašemu prostředí úložiště.
  5. Spuštěním konfiguračního skriptu fix.bat nastavte příznak určeného serveru.
  6. Chcete-li tuto změnu zrušit, opakujte výše uvedené kroky pomocí souborů RemoveCreateStdComponentLinksSwitch, které jsou dodávány spolu s touto aktualizací Service Pack.
 6. V replikovaném prostředí úložiště spusťte skript změny konfigurace pouze na vydavatelském serveru. Jeho spuštění na odběratelských serverech může způsobit konflikty.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Klient:
 1. Aktualizace Service Pack 0 aplikace Autodesk Vault Basic 2016
 2. Aktualizace Service Pack 0 aplikace Autodesk Vault Workgroup 2016
 3. Aktualizace Service Pack 0 aplikace Autodesk Vault Professional 2016
Server
 1. Aktualizace Service Pack 0 serveru Autodesk Vault Data Management Server 2016 (Basic)
 2. Aktualizace Service Pack 0 serveru Autodesk Vault Data Management Server 2016 (Workgroup)
 3. Aktualizace Service Pack 0 serveru Autodesk Vault Data Management Server 2016 (Professional)
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Autodesk Vault Professional, Autodesk Vault Workgroup, Autodesk Vault Basic, Autodesk Data Management Server, Autodesk Vault File Server, Autodesk Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, and AutoCAD Electrical are trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries. Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2012, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Office 2010 and Microsoft Office 2013 are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Zpět na začátek


Copyright © 2015 Autodesk, Inc.